Nostolaitteiden tarkastuspalvelut

Nostolaitteiden käyttöönottotarkastukset, määräaikaistarkastukset ja perusteelliset määräaikaistarkastukset
Säännölliset ja ammattitaidolla tehdyt tarkastukset ovat tärkeä osa nostotöiden turvallisuuden varmistamista. Aloitamme tekemään asiantuntijayhteisönä nostolaitteiden lakisääteisiä tarkastuksia valtakunnallisesti kaikille Valtioneuvoston asetuksen 403/2008 liitteessä 1 mainituille nostolaitteille (poislukien hyllystöhissit), sillä olemme saaneet FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoinnin tarkastuslaitostoiminnoillemme nostolaitesektorilla (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020).
construction-5050628_1920(1).jpg

Uusi toimija

NOSTOLAITETARKASTUS-MARKKINOILLE

on syntynyt

Käyttöönottotarkastukset

Käyttöönottotarkastus tehdään ennen nostolaitteen ensimmäistä käyttöönottoa Suomessa sekä ennen sen muuttamisen tai uuteen paikkaan asentamisen jälkeistä käyttöönottoa.

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että nostolaite on asennettu oikein, sen kulkutiet ja huoltotasot ovat asianmukaiset, hallinta- ja turvalaitteet toimivat oikein ja nostolaite soveltuu käyttötarkoitukseen, jossa sitä ryhdytään käyttämään. Tarkastuksessa varmistetaan myös nostolaitteen vakavuus ja rakenteiden lujuus koekuormituksella.

Määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastus tehdään pääsääntöisesti vuoden välein ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen tai edellisen määräaikaistarkastuksen jälkeen, poikkeuksena torninosturit, joilla tarkastusväli on kaksi vuotta.

Osittain määräaikaistarkastus tehdään myös, jos nostolaitteen käytössä on tapahtunut rakenteen turvallisuutta vaarantanut poikkeuksellinen tapahtuma tai jos nostolaite on ollut alttiina turvallisuutta heikentäville poikkeuksellisille olosuhteille.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, ettei nostolaitteen tai sen materiaalien ikääntyminen, väsyminen, kuluminen, korroosio tai vaurioituminen aiheuta vaaraa. Määräaikaistarkastuksen yhteydessä nostolaitteelle tehdään koeajo ja siihen liittyvä koekäyttö.

Perusteelliset määräaikaistarkastukset

Perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään nostolaitteelle lähestyttäessä valmistajan määrittämiä suunnittelurajoja. Jos suunnittelurajojen saavuttamista ei pystytä todentamaan, perusteellinen määräaikaistarkastus tehdään 10 vuoden kuluessa nostolaitteen ensimmäisestä käyttöönotosta. Aluksen lastauksessa ja purkamisessa käytettävien nosturien purettuna tehtävät tarkastukset tehdään enintään 5 vuoden välein.

Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa puretaan nostolaitteen rakenneosia siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta tarkastaja voi luotettavasti arvioida nostolaitteen teräsrakenteiden ja koneistojen kuntoa. Tarkastuksessa käytetään apuna ainetta rikkomattomia NDT-tarkastusmenetelmiä.

Vapaaehtoiset tarkastukset

Teemme vapaaehtoisia tarkastuksia nostolaitteille ja -välineille, joille ei ole asetettu varsinaista käyttöönotto- tai määräaikaistarkastusvelvoitetta, esimerkiksi nostoapuvälineet, nostotaljat ja 500 kg tai sitä vähemmän nostavat nosturit.

Lainsäädäntö edellyttää työnantajan varmistavan näiden nostolaitteiden turvallisuuden varmistamalla niiden oikean asennuksen ja toimintakunnon ennen käyttöönottoa sekä seuraamalla jatkuvasti niiden toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Nämä toimenpiteet työnantaja voi tehdä joko itse tai käyttäen apuna asiantuntijaa.

Nosturin elinkaaripalvelut

Elinkaaripalvelumme sisältävät esimerkiksi kuntoarvioita, -analyysejä, vaurioselvityksiä ja parantavien toimenpiteiden suunnittelua. Elinkaaripalveluistamme voit lukea lisää täältä.

Henkilönostolaitteiden EY-tyyppitarkastuspalvelut

FINN-Tarkastus Oy toimii konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamana ns. ilmoitettuna laitoksena. Toiminta-alueemme kattaa henkilönostolaitteiden EY-tyyppitarkastukset (konedirektiivin liite IV, kohta 17). EY-tyyppitarkastuspalveluistamme vois lukea lisää täältä.